De Activity Foundation wil haar bijdrage aan de samenleving leveren door mensen in beweging te brengen. Door ze sportief bezig te laten zijn. Want sportiviteit komt de samenleving ten goede. Fysiek. Maar ook mentaal. Uw support voor ons werk is daarom niet alleen welkom, het is noodzakelijk. Omdat we samen meer bereiken.
Onze Filosofie
Meer nieuws

ACTIVITY FOUNDATION

Stichting Activity Foundation F en F The Inner Way (opgericht in september 1999 te Sneek) is een charitatieve stichting die zich richt op het organiseren van sportevenementen met behulp van vrijwilligers. Het doel is om maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud. Voorbeelden van dergelijke sportevenementen zijn jeugdsportdagen, trainingsweekenden, karatewedstrijden (zoals bijv. De Waterpoort Cup), T´ai Chi oefendagen.

Frank Liew-on
Voorzitter

Paulien Leonora
Secretaris

Suzanne Dijkstra
Penningmeester

Peter Smit
PR en Communicatie

Fedde Boskma
Sponsorcoördinator 

Sven Talman
Vrijwilligerscoördinator

Gert-Jan Pels
Projectcoördinator

Sport leidt tot verbroedering, maar de Activity Foundation heeft een diepgaander concept, waarop zij haar projecten baseert. Dit is het concept van The Inner Way, dat Voelen, Ervaren en Deelnemen inhoudt binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Het komt o.a. voort uit het gedachtegoed van het KYOKUSHIN karate (het woord KYOKUSHIN impliceert namelijk termen als Uiterste, Samenwerking en Waarheid). Allemaal niet-rationele aspecten, die moeilijk te plaatsen zijn binnen het kader van dit document, maar die elementair zijn in de Visie en Aanpak van de Activity Foundation. De filosofie van de Activity Foundation is sterk gebaseerd op Oosterse inzichten. Het uitgangspunt is dat uiterlijke en innerlijke rijkdom bereikt kan worden door de materiële scheppingskracht van het Westen te combineren met wijsheid en inzicht uit het Oosten, waarbij onderlinge betrokkenheid wordt gerealiseerd door samen en voor elkaar activiteiten te ondernemen.

Sport brengt de jonge en oudere mensen dichter bij hun oorsprong en grenzen.

De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben een aantal kritieke gevolgen voor wat betreft het bestaan en de gelukservaring van individuen:

  • Solistischer en gejaagder bestaan;
  • Passieve houding door (te) weinig beweging;
  • Isolement en mentale kwetsbaarheid.

Sport daarentegen brengt de mens weer dichter bij zijn/haar oorsprong en grenzen, geeft binding met anderen waardoor sociaal gedrag verbetert, mentale weerbaarheid groeit en een sterker vrijheidsgevoel ontstaat. M.a.w. een sportieve jeugd heeft een mentaal èn fysiek gezondere toekomst en een actieve oudedag brengt mensen uit hun isolement.

Het realiseren en ondersteunen van sportevenementen om daarmee maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud en daarbij vooral ook aandacht te geven aan kansarme individuen en groeperingen.

De Activity Foundation vindt haar oorsprong als evenementenafdeling voor Sportclub FenF, waarbij een ´roze wolk´ het gemeenschappelijke goed was van de initiatiefnemers; vanuit de nl. sterk hiërarchisch georganiseerde karatesport een vrije School voor mentale Ontwikkeling te bouwen t.b.v. het realiseren en ondersteunen van sportevenementen om daarmee maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud en daarbij vooral ook aandacht te geven aan kansarme individuen en groeperingen. Daarbij is de combinatie van filosofie en daadkrachtige aanpak door vrijwillig(st)ers uniek in Nederland en dient deze aansluiting te vinden bij overheidsplannen – waarvoor financiering beschikbaar wordt gesteld – maar waarvan de feitelijke realisatie veelal een bottleneck is.

Op basis van de omschreven Missie heeft de Activity Foundation begin 2015 de volgende groeidoelstellingen gedefinieerd:

  • Optimalisering van bestaande projecten;
  • Naast ondersteuning van de karatesport vier à vijf andere – nader te bepalen – sporten gericht gaan ondersteunen met soortgelijke activiteiten;.
  • Vanuit een lokale positie verbreden tot een regionale (centraal Friesland) focus in de komende twee tot drie jaren en deze uitbreiden tot een nationale oriëntatie in de daarop volgende jaren

Projecten

Stichting Activity Foundation organiseert al haar sportieve activiteiten op projectmatige wijze. Dat wil zeggen dat er binnen de organisatie diverse projectteams (bestaande uit vrijwilligers) de verantwoordelijkheid dragen voor de planning en de uitvoering van de projecten. De projectteams worden gecoördineerd door de projectcoördinator. Bij de organisatie van haar projecten kiest Stichting Activity Foundation bij voorkeur voor samenwerking met andere organisaties zoals sportaanbieders, onderwijsinstellingen, (buurt)verenigingen, instellingen etc.

Activity Run

De Grote Clubactie

Jeugdsportdag

T’ai Chi Dag

Trainingsweekend Ameland

Waterpoort Cup

Samenwerkingen

Op basis van de opgedane ervaring hebben bestuur en projectleiders van de Activity Foundation het volste vertrouwen in het realiseren van de voorgenomen roll out; echter niet zonder de deskundige hulp van externe adviseurs om het groeiproces en de schaalvergroting beheersbaar te houden voor zowel de bestaande ploeg van vrijwilligers als de nieuw te werven equipe, de afbreukrisico´s van dit groeiproces te minimaliseren en tegelijkertijd de professionalisering in de praktijk te realiseren.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Bestaande samenwerking op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, BOEJ-projecten (Bewegen, Ontwikkelen, Experimenteren, Jeugd) wordt gebruikt voor verdere praktische ondersteuning en als platform richting nieuwe focusgemeenten.

Fit door Sport

Fit Door Sport is een Sneker sportvereniging voor aangepast sporten in de gemeente Súdwest-Fryslân die zich richt op sporters met een lichamelijke beperking. Fit Door Sport heeft drie sporten binnen de clubmuren, en drie sportspelgroepen.

U als Vriend mag minimaal 85 euro per kalenderjaar doneren, er is geen maximum. Het door u gekozen bedrag wordt – nadat u via inschrijfformulier toestemming hebt gegeven – jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

Daarmee worden de bekende activiteiten georganiseerd (zoals onder andere de jaarlijkse ActivityRun, Jeugdsportdag, de T'ai Chi dag - kijk ook op ‘projecten’). Daarmee kunnen tevens nieuwe projecten worden gestart die uitvoering geven aan de sportieve doelstellingen van de Activity Foundation.

De Activity Foundation wil haar bijdrage leveren door mensen sportief  in beweging te brengen, want sportiviteit komt de samenleving ten goede, fysiek maar ook mentaal. U support voor ons werk is daarom niet alleen welkom; het is noodzakelijk omdat we samen meer bereiken. Wij vragen u om donateur te worden van Stichting Activity Foundation om zo samen onze maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Vanaf €35,00 per jaar kunt u al donateur worden.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Korting (die wel kan oplopen tot 25%) op de diverse workshops van Sportclub F en F The Inner Way
  • Een waardevol netwerk
  • Actual Activity; u ontvangt tweemaal per jaar onze nieuwsbrief
  • Uitdaging; de kans om uw ondernemerschap en creativiteit in te zetten voor onze activiteiten
"Als vrijwilliger vind ik het mooi om te zien hoe deelnemers aan onze activiteiten door sport en spel op een dieper niveau met elkaar in contact komen." Gerard (25) is ieder jaar spelleider bij de Jeugdsportdag.

Heeft u een paar uurtjes over? Werk net als Gerard en 300 andere vrijwilligers mee met Stichting Activity Foundation! Help mee met een activiteit of word projectleider van bijzondere evenementen. Als vrijwilliger maakt u het verschil. Wij zoeken betrokken, enthousiaste vrijwilligers die makkelijk contact leggen, behulpzaam en alert zijn. We beloven u een leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten met dankbare deelnemers!

Contact

Acitivity Foundation
F en F The Inner Way
Lange Veemarktstraat 3
8601 ET Sneek
Tel. (0515) 43 20 30
Fax. (0515) 43 22 30
e-mail: info@sportclubfenf.nl